Moskwa jako Trzeci Rzym lub Drugi Kijów?

11 pytsite.lang@month_12_plural_two 2015, 11:02
Historycy, specjaliści do spraw marketingu politycznego i pozostali okołopolityczni i okołoreligijni ideolodzy latami stwarzali mity, które dziś znamy jako Historia Rosji, Księstwa Moskiewskiego lub Złotej Ordy.

Historycy, specjaliści do spraw marketingu politycznego i pozostali okołopolityczni i okołoreligijni ideolodzy latami stwarzali mity, kt re dziś znamy jako Historia Rosji,Księstwa Moskiewskiego lub Złotej Ordy.

Jeśli odrzucić polityczno-religijną zasłonę i w banalny spos b sięgnąć do źr deł o stosunkowo starożytnym pochodzeniu, dodać do tego kilka tłumaczeń i wyjaśnić pojęcia, to okaże się, jakie jest prawdziwe pochodzenie etnonim w Moskwa , Moskiewski , a r wnocześnie zrozumiemy o wiele więcej z naszej historii.

Moskwa pierwotnie była tatarskim miastem!

Żadnego związku z Rusią nie miała!

Moskwa została zbudowana jako przeciwwaga dla największego miasta, na kt re wcześni Tatarzy napadali, i nosiła wtedy nazwę MosKij w!

Ludy tureckie, kt re dzięki bezpośredniemu wsparciu Bizancjum zbudowały swoje imperium, bardziej znane nam jako Imperium mongolskie, Wielki Ułus Mongoł w lub Złota Orda, uznały za swoją stolicę miasto, r wne najpiękniejszemu miastu na świecie, za jaki uważały Kij w.

Właśnie tak!

Sprytni władcy Cesarstwa Bizantyjskiego, kt rzy nasłali Tatar w na Ruś, wcale nie mieli zamiaru ich zapraszać do siebie w gości!

Po pierwsze, nie było gdzie ich zapraszać. Konstantynopol w tym czasie był pod panowaniem rzymskim.

A po drugie, zawsze dystansowali się od koczownik w, kt rych pozwali do zawojowania Rzymu.

Tak więc Konstantynopol daje pełnomocnictwo Batyjowi (jego imię pochodzi od tureckiego Batys, co oznacza Zachodni), by ten ruszył na Ruś, a po jego niepomyślnym najeździe na Europę zezwala mu na utworzenie swojego państwa, czyli Złotej Ordy, i odpowiednio na zbudowanie nowej stolicy, r wnie okazałej i bogatej, jak jedyne znane Tatarom duże miasto Kij w.

R wne z Kijowem miasto tak i nazwali Mos Kij w

I wszystkie pozostałe pr by tłumaczenia nazwania miasta tak naprawdę robiono tylko po to, aby skryć prawdziwe pochodzenie naśladowc w Kijowa.

Nie tylko tatarskie pochodzenie Moskwy rzuca się w oczy, ale r wnież historyczne nazwania ulic i obszar w miasta są bez wątpienia tatarskie!

Bałczuk, Izmajłowo, Basmanna, ulicy Wielka i Mała Tatarska, Nowogirejewo, Arbat, Taganka, Ordynka to wszystko tatarskie nazwy! A to jedynie mała ich część!

Przy odrobinie chęci na mapie Moskwy można lekko znaleźć ponad trzysta nazwa ulic o pochodzeniu tatarskim!

Dziedzictwo Wielkiej Ordy

Więc twierdzenie, że Krym jest pierwotnie rosyjski, jest błędne!

P łwysep Krymski zasiedlały dziesiątki r żnych narod w, a jeśli Rosjanie dążą do tego, by nazywać go swoją ojczyzną, mają ku temu powody!

Wtedy należy jednak m wić, że Krym jest rosyjski, lecz Moskwa jest Krymska!

Historycznie Tatarzy rządzili zar wno Moskwą, jak i Krymem, lecz to właśnie dzisiejsza stolica Rosji płaciła daninę krymskim Tatarom, a fakt ten oficjalna rosyjska historia pr buje przemilczeć.

O tym m wi się bardzo mało i praktycznie nigdzie się nie pisze, a to właśnie Imperium Krymsko-Tatarskie pozostawiło na mapie Moskwy wiele toponimicznych ślad w, zaczynając z samego Kremla.

W słowniku Dala (dziewiętnastowiecznym słowniku języka rosyjskiego, kt ry do dnia dzisiejszego uważany jest za jeden z najlepszych i najdokładniejszych), podawana jest następująca definicja:

Kreml, kremlik, wewnętrzna twierdza, twierdza wewnątrz miasta. Ściana ze strzelnicami, bramami, wieżami, odgradzająca najważniejszą część miasta, pałac, skarbiec i tak dalej.

Tam znajdujemy także transkrypcję terminu Kreml jako Krym !

Aby potwierdzić daną teorię, weźmy fragment książki Johana Widekindi Historia dziesięcioletniej wojny szwedzko-moskiewskiej :

Polacy umacniają się wewnątrz twierdzy. Garnizon, liczebnie mniejszy w por wnaniu z ludnością miasta, świadom spisku, na wszelki wypadek umacnia zajęte twierdze Krymgorod i Kitajgorod oraz ustawia straż na białokamiennych ścianach, biegnących dookoła obu twierdz!

W przypisie numer 291 w tejże książce można znaleźć następujący komentarz: Krymgorod to Kreml.

Komentarz wydaje się zbędny

Pierwsza stała osada Tatar w w stolicy znajdowała się na przeciwnym brzegu rzeki Moskwy na Zamoskworzeczu, tam, gdzie przechodziła droga do Złotej Ordy, od kt rej pozostała nazwa Ordynka .

Gmina tatarska była położona w oddaleniu od znaczących części miasta i zamieszkiwali ją wyłącznie Tatarzy, a wszyscy pozostali niewolnicy ordy mieli kategoryczny zakaz zasiedlania tego terenu.

Na terytorium byłej Gminy Tatarskiej po dzisiejszy dzień zachował się Moskiewski Historyczny Meczet, zbudowany na początku XIX wieku. A na mapie Moskwy można lekko znaleźć ulice Wielką Tatarską i Tatarską, i jeszcze wiele innych, kt rych pochodzenie wskazuje na związki z Tatarami.

Ciekawa jest także historia Kitaj-gorodu, kt ry żadnego związku z Chinami nie ma (Kitaj- po rosyjsku Chiny), a odsyła nas do tatarskiego słowa, oznaczającego obronne umocnienia Kat aj , co można przetłumaczyć jako ściana, podobna do księżyca .

Według danych historyk w, do połowy XV wieku, a dokładnie do początku rząd w wielkiego księcia Iwana III w 1440 roku, wewnątrz Kremla znajdował się Chański lub Tatarski dziedziniec.

Na terytorium dzisiejszego dworca Paweleckiego w XVI wieku znajdował się Nogański dziedziniec.

Przed Bitwą na Kuligowym Polu z Wielkiej Ordy do Moskijowa przyjechał znaczący muzułmanin i Tatar Serkiz, kt ry za swoje męstwo i odwagę otrzymał od Dymitra Dońskiego ziemię na wch d do Moskwy, kt re nazwano w jego cześć Serkizowo, a obecnie to już okazała część miasta o nazwie Czerkizowo.

Dziedzictwo Krymu

Najbardziej znana ulica Moskwy to, bez wątpienia, Arbat. Jej nazwanie pochodzi od tatarskiego słowa Arabat , co oznacza Przedmieście . Według innej wersji, nazwa Arbat pochodzi od pracujących na tej ulicy kołodziei, kt rzy wytwarzali drewniane wozy, po tatarsku arby.

Nazwa znanej ulicy Basmannej pochodzi od tatarskiego słowa Basman , czyli szczeg lnego rodzaju chleba, lub Basmank , co oznacza stąpać, następować.

Historia części miasta Izmajlowo zaczyna się jeszcze od wsi Izmajłowo, nazwanej w cześć właściciela, niejakiego Tatara Izmaila, prawidłowo Ismaila, kt ry widocznie sprzedał ją w XVI wieku rodowi Romanow w, kt rzy z kolei przekształcili ją w carską podmoskiewską posiadłość.

Nazwa dzielnicy miasta Nowogiriejewo bezpośrednio odsyła nas do postaci wielkiego krymskotatarskiego monarszego rodu Girajew. Można jeszcze dodać, że znajdziemy tam prospekty Krymski i Girejewski.

Podsumowanie

Właśnie takim sposobem prześledziliśmy historię miasta, wzorowanego na Kijowie i całego Imperium, wzorowanego na Bizancjum, kt re kolejno wzorowane było na Rzymie.

Nie wiem i nie mam prawa osądzać, ale pr by kopiowania, upodobniania i zapożyczania stały się tak naprawdę doktryną miasta, wzorowanego na Kijowie, państwa, wzorowanego na Rusi i Imperium, wzorowanego na Imperium Rzymskim.

Wszystkie te zabiegi odebrały miastu jego historię, zmusiły przyjąć obcy język, obcą historię, osłaniać się obcą flagą i obcym herbem, a także stawiać przed sobą cudze zadania.

Prawdopodobne jest, że ratunek dla Rosji możliwy jest tylko poprzez powr t do swojej indywidualności, politycznej i kulturowej tożsamości i odejście od wszelkich zapożyczeń