Rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie

20 pytsite.lang@month_12_plural_two 2015, 18:20
Raport dokumentujący zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie przez żołnierzy i funkcjonariuszy Federacji Rosyjskiej oraz prorosyjskich separatystów

Publikujemy raport dokumentujący zbrodnie wojenne popełnione na terenie wschodniej i południowej Ukrainy przez żołnierzy i funkcjonariuszy Federacji Rosyjskiej oraz bojownik w prorosyjskich separatyst w. Udokumentowane zbrodnie obejmują bezprawne pozbawianie wolności, fizyczne i psychiczne tortury, rabunki i zab jstwa.

Rozdziały 1 do 3 mają charakter wprowadzający. Opisują metodologię pracy autor w raportu i przybliżają kontekst, w jakim dochodziło do opisywanych dalej zbrodni.

Rozdział 4 szczeg łowo opisuje konkretne miejsca i rodzaje popełnionych zbrodni oraz ich sprawc w. Opisywane są tylko te zbrodnie, o kt rych autorom raportu m wiły ich ofiary podczas prowadzonych badań terenowych. Podczas zbierania materiał w do niniejszego raportu spisano zeznania ponad 60 ofiar. Każdy z opisywanych w rozdziale 4 czyn w jest zilustrowany fragmentem zeznań jednej lub większej ilości ofiar.

Rozdział 4 podzielony jest na podrozdziały odpowiadające poszczeg lnym zidentyfikowanym przez autor w raportu miejsc popełnienia zbrodni wojennych. Większość z tych miejsc znajduje się na terenie wschodniej Ukrainy, jedno na Krymie a jedno na terenie Federacji Rosyjskiej, dokąd rosyjskie wojska wywoziły ukraińskich jeńc w.

Rozdział 5 stanowi katalog sprawc w zbrodni wymienionych w zeznaniach ofiar, z kr tką charakterystyką, odnośnikami do opis w miejsc popełnienia zbrodni i zdjęciami.

Ofiary nie są wymieniane z nazwiska, lecz opatrzone kryptonimami C ( case ) i liczbą. Dane identyfikujące pośrednio ofiary, na przykład zdjęcia, umieszczone są w raporcie jedynie wtedy, gdy ofiara godzi się na ujawnianie swojej tożsamości otwarcie wypowiadając się w mediach.

Na podstawie dokumentacji dowodowej opisanej w raporcie złożone zostanie zawiadomienie do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

POBIERZ RAPORT / DOWNLOAD REPORT